ข้อมูลทั่วไปของเกาะช้าง

อุทยานแห่งชาติเกาะช้างโดยสังเขป

flight to koh chang

ชื่อต่างๆ : 
เกาะช้าง หมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง

จำนวนเกาะทั้งหมด :
52 เกาะ

พื้นที่แผ่นดินทั้งหมด :
650 ตารางกิโลเมตร

ขอบเขตแผ่นดินของเกาะช้าง :
ยาว: 30 กิโลเมตร กว้าง: 14 กิโลเมตร

ระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพ :
310-330 กิโลเมตร

ระยะทางที่ห่างจากจังหวัดตราด :
8 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง :
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ใกล้พรมแดนไทย-กัมพูชา ในบริเวณอ่าวไทย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
ละติจูดที่ 12 ํ 6'13” N ลองจิจูดที่ 102 ํ 21'7” E

ภูมิประเทศ :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแนวโค้ง มีน้ำตกและภูเขาที่มีลำธารปะปนอยู่ทั่วไป

จุดที่สูงที่สุด :
744 เมตร (เขาจอมปราสาท ยอดเขาสลักเพชร)

สภาพอากาศ :
ร้อนและมีความชื้นสูง

สภาพทางภูมิศาสตร์
- พื้นที่ภายในเกาะช้างถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนเขตร้อน
- ที่พักอาศัยส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นพื้นที่กสิกรรม
- รูปร่างของเกาะเหมือนช้างกำลังหลับ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะช้าง

พันธุ์ไม้ :
ไม้ยาง ต้นยาง ต้นสน ต้นสน เต่ารั้ง ต้นปาล์ม ต้นหวาย เฟิร์นและต้นโกงกาง

สภาพทางชีววิทยา :
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 29 ชนิด นก 74 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์น้ำจำนวนมาก

ประวัติ
- เกาะช้างเป็นพื้นที่รบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2484
- เกาะช้างได้รับสถานะอุทยานแห่งชาติในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525

ฤดูกาล
ฤดูฝน: พฤษภาคมถึงตุลาคม
ฤดูแล้ง: พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน: มีนาคมถึงเมษายน

สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศเกาะช้าง

koh chang

ตราด เป็นจังหวัดที่มีเกาะรวมกันถึง 52 เกาะทอดยาวไปตลอดอ่าวไทย มีภูเขาทอดยาวจากฝั่งตะวันออกไปถึงฝั่งตะวันตก และเป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศกัมพูชา

        กรุงเทพอยู่ห่างไป 315 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมด 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 5 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอบ่อไร่ รวมถึง 2 กิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอเกาะช้างและกิ่งอำเภอเกาะกูด

        ในปี ค.ศ. 1971 ตราดเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยเพราะมีการขุดพบทับทิมจำนวนมากที่อำเภอบ่อไร่ แต่ในปัจจุบันมีการขุดพบน้อยลงไปมาก แต่ยังคงมีการค้าพลอยอยู่ที่ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ ตลาดพลอยหนองบอนและที่เขาสมิง

        ด้วยความที่ฝั่งหนึ่งของจังหวัดเป็นภูเขาและอีกฝั่งหนึ่งเป็นชายฝั่งทะเล จังหวัดตราดจึงไม่ค่อยโดนพายุมรสุมเข้าเล่นงานแม้ว่าจะมีฤดูฝนที่ยาวนานหลายเดือนก็ตาม

        สภาพอากาศค่อนข้างเย็น มีแสงอาทิตย์ส่องตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 34 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน นักท่องเที่ยวควรระวังคลื่นทะเลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

        เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราด และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทยรองจาก ภูเก็ต พื้นที่ภายในเกาะเป็นภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนเขตร้อน

ในปี พ.ศ. 2525 เกาะช้างและ 51 เกาะโดยรอบได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง มีสัตว์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น ลิงเสน ชะมดเช็ด พังพอนเล็ก และนกท้องถิ่นอีก 61 สายพันธุ์ รวมถึง "กบเกาะช้าง" ที่พบได้เฉพาะในเกาะช้างและบางพื้นที่ในจังหวัดตราดอีกด้วย