ปฏิทินไทยปี 2559

1 มกราคม 2559 : วันขึ้นปีใหม่

นับตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา, วันปีใหม่ของทางตะวันตกถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย แต่สำหรับคนไทย ปีใหม่ไทยดั้งเดิมคือ วันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ใน 543 ปี มีความแตกต่างระหว่างปฏิทินของชาวพุทธและปฏิทินของเกรกอเรียน ปี 2011 ในยุโรป คือปี 2555 ในประเทศไทย

08 มกราคม 2559 : วันเด็ก

ในวันนี้องค์กรต่าง ๆ จะมีการจัดงานให้กับเด็ก บนรถเมล์ผู้ใหญ่ส่วนมากจะลุกให้เด็กนั่งแต่จะไม่ลุกให้กับคนชรา วันเด็กจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

08 กุมภาพันธ์ 2559 : วันตรุษจีน

ในประเทศมีชาวจีนอาศัยอยู่ราว ๆ 6 ล้านคน ดังนั้น วันตรุษจีนจึงถือเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

14 กุมภาพันธ์ 2559 : วันวาเลนไทน์

22 กุมภาพันธ์ 2559 : วันมาฆบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์แก่พระสงฆ์ 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

6 เมษายน 2559 : วันจักรี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย

13, 14, 15 เมษายน 2559 : วันสงกรานต์

เทศกาล “สงกรานต์” จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนกลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพณีของประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, และพม่า วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันปีใหม่ดั้งเดิมของไทย

1 พฤษภาคม 2559 : วันแรงงาน 

เป็นวันหยุดประจำปีเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน

5 พฤษภาคม 2559 : วันฉัตรมงคล

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

09 พฤษภาคม 2559 : วันพืชมงคล

ในวันนี้จะมีการจัดพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดข้าวพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี

20 พฤษภาคม 2559 : วันวิสาขบูชา

เป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1 กรกฎาคม 2559: วันหยุดธนาคาร

วันนี้ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร

19 กรกฎาคม 2559 : วันอาสาฬหบูชา

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

20 กรกฎาคม 2559 : วันเข้าพรรษา

เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า จำพรรษา

12 สิงหาคม 2559 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519

17 สิงหาคม 2559 : วันสารทจีน

เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

23 ตุลาคม 2559 : วันปิยมหาราช 
(ในปีนี้วันที่ 23 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ ดังนั้นจึงให้วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชย)

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

16 ตุลาคม 2559 : วันออกพรรษา

เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์ และเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีในวัดต่างๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง

14 พฤศจิกายน 2559 : วันลอยกระทง

วันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง ในวันนี้ ผู้คนจะพากันทำ “กระทง” ซึ่งทำจากโฟมและหุ้มด้วยใบกล้วย พร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้ และ ปักธูปเทียนไว้ตรงกลาง และนำไปลอยในแม่น้ำ เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา

5 ธันวาคม 2559 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม 2559 : วันรัฐธรรมนูญ 
(ในปีนี้วันที่ 10 ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นจึงให้วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม เป็นวันหยุดชดเชย)

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

25 ธันวาคม 2559 : วันคริสต์มาส

31 ธันวาคม 2559 : วันสิ้นปี

เป็นวันสุดท้ายของปี และทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่วันปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลก